اخلاق حرفه ای در آموزش (ETHICS) - فرایند پذیرش مقالات